Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Algorytm

METODOLOGIA MATRYCY

 

I etap prac to również opracowania metodologii badania, w tym normalizacja i operacjonalizacja wskaźników.

Katalog cech, zachowań i opisów sytuacji zawiera kilkanaście grup wskaźników o różnej wadze, związanej z ilością trafień (wskazań przez respondentów) w trakcie badań ankietowych, sondażowych i fokusowych. Konieczność ich uporządkowania to zadania związane z Wielowymiarową Analizą Danych. Wzór, przedstawiający wskaźnik agregatowy, oceniający krakowskich samorządowców, musi uwzględniać kilka elementów, tj. wspomnianą powyżej wagę katalogu cech, zachowań i opisów sytuacji, kryterium weryfikujące przynależność danej osoby do odpowiedniej grupy krakowskich samorządowców (Prezydent, Radni Miejscy, Radni Dzielnicowy) oraz cechy ilościowe i jakościowe, zawarte w katalogu cech, zachowań i opisów sytuacji. Zatem, wzór można przedstawić jako:

Wskaźnik agregatowy (wynik) = kryterium przynależności x waga x wynik cechy ilościowej lub jakościowej.

Kryteria

Najważniejszą grupę kryteriów oceny stanowią cechy ilościowe i jakościowe, które zostały sklasteryzowane i zoperacjonalizowane. Następnie na tej podstawie przeprowadzono mierzenie działań każdego z badanych samorządowców. Kryteria można podzielić na cztery podgrupy, tj.:

·       ilościowe neutralne – np. liczba złożonych interpelacji radnego miejskiego,

·       ilościowe pozytywne i negatywne - np. przynależność do partii przez samorządowca,

·       jakościowe pozytywne – np. wiarygodność i prawdomówność,

·       jakościowe negatywne – np. nierozpoznawalność.

Obliczenie wag dla rankingu pozwala na sformułowanie obrazu dobrego samorządowca, postrzeganego przez obywateli. Wiąże się to bezpośrednio z liczbą wystąpień poszczególnych cech, zachowań i opisów sytuacji w grupie wskaźników (np. słowa „uczciwy” w grupie „uczciwy człowiek”). Do stworzenia wag zsumowane zostały wszystkie trafienia, a następnie suma cech, zachowań i opisów sytuacji zawierających się w danej grupie wskaźników została podzielona przez sumę wszystkich trafień. Na tej podstawie można stwierdzić, że grupa wskaźników „uczciwy człowiek”, „społecznik” i „inicjator” ma łączną wyższą wagę niż pozostałe kilkanaście grup wskaźników. Łącznie powstało 16 kategorii, które zostały uporządkowane od  najwyższej do najniższej wagi:

 

1.     Uczciwy człowiek

2.     Społecznik

3.     Inicjator, innowator, reformator

4.     Dobry menedżer

5.     Skuteczny polityk

6.     Dostępny

7.     Kompetentny

8.     Obowiązkowy

9.     Niezależny

10.   Zdolny do współpracy

11.   Lider społeczny

12.   Skuteczny kontroler

13.   Korzystny wizerunek

14.   Rozpoznawalny

15.   Człowiek sukcesu

16.   Skuteczny fundraiser.

 

Kolejność poszczególnych kategorii odpowiada postrzeganiu przez społeczeństwo najbardziej i najmniej ważnych cech u dobrego samorządowca.

Zespół projektowy w każdej kategorii określił rodzaj informacji oraz jej źródło, np. dla Człowieka sukcesu:

Nazwa wskaźnika

Rodzaj informacji

Źródło informacji

CZŁOWIEK SUKCESU - osoba, która odniosła sukces osobisty lub zawodowy

Sukces osobisty i zawodowy mierzony w drodze wywiadu – autoraportu, analizy własnej oraz oświadczenia majątkowego.

  1. Autoraport - pytania wstępne na temat wykształcenia 

  2. Autoraport - pytanie o satysfakcję zawodową - ze wskazaniem na największy sukces zawodowy.

  3. Autoraport - pytanie o zawód - i zestawić to z badaniami na temat zawodów zaufania społecznego, ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych itd.

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg