Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Metodologia

METODOLOGIA BADANIA PILOTAŻOWEGO

W trakcie prac nad ostateczną kategoryzacją rankingu, z uwagi na podobieństwo wskaźników niektóre z kategorii zostały scalone. W ten sposób nastąpiła korekta ilości i nazewnictwa grup: kategoria „lider społeczny” została włączona do kategorii „społecznik”; „skuteczny kontroler” został połączony z „kompetentnym” – w efekcie powstała grupa „kompetentny kontroler”; „skuteczny fundraiser „został włączony do „dobrego menedżera”.

Ponadto, w przypadku rankingu Radnych Dzielnicowych nastąpiły dwie kolejne zmiany, wynikające ze specyfiki oceny pracy Radnych Dzielnicowych: kategorie „Korzystny Wizerunek” i „Rozpoznawalny” zostały połączone z kategorią „Uczciwy Człowiek”. W rezultacie powstała grupa „Uczciwy i Rozpoznawalny Człowiek”. Zmiana ta wynikała ze stosunkowo niewielkiej ilości sformułowanych przez mieszkańców Krakowa wskazań oceniających uczciwość, rozpoznawalność i wizerunek danego Radnego Dzielnicowego.

Kluczową rolę w rankingu odgrywają wagi, które zostały przygotowane zarówno dla grupy wskaźników, jak i każdego ze wskaźników osobno. Grupom wskaźników zostały nadane wagi, określone na podstawie badań sondażowych i fokusowych, przez które były następne przemnażane wyniki uzyskane przez każdego z Radnych w danej kategorii.

Każdemu ze wskaźników w danej grupie została przydzielona oceną ekspercką waga, która określiła, jak ważny jest dany wskaźnik dla całościowej oceny Radnego. Suma wag poszczególnych wskaźników w danej grupie zawsze wynosiła 1 (lub po przeliczeniu 100 pkt.).

Po weryfikacji wag każdej z kategorii oraz po określeniu metodą ekspercką wag poszczególnych wskaźników została zbudowana baza danych zawierająca wszystkie uzyskane wyniki Radnych w każdej z grup. Wszystkie wskaźniki zostały normalizowane do 100%, tj. do najlepszego uzyskanego przez jednego z Radnych wyniku w ramach szczegółowych wskaźników. Oznacza to, że Radny który uzyskał najlepszy wynik, otrzymywał maksymalna punktację (tj. 1 pkt. lub po przeliczeniu 100 pkt.) Osoba, która osiągnęła np. połowę wyniku najlepszego Radnego, uzyskiwała 0,5 pkt. (po przeliczeniu 50 pkt.). Zobrazujmy ten mechanizm przykładem: Radna Kowalska odbyła 10 dyżurów, Radna Nowak – 8, a Radny Wiśniewski – 4. Radna Kowalska uzyskała najlepszy wynik w obrębie wskaźnika „Dyżury” (należącego do grupy „Obowiązkowy”) i otrzymała 1 pkt. Radna Nowak uzyskała 0,8 pkt., a Radny Wiśniewski 0,4 pkt.. W przypadku Radnych Dzielnicowych wyniki były normalizowane w obrębie jednej dzielnicy, a nie do najlepszego wyniku spośród wszystkich krakowskich dzielnic.

Ogólnie, wskaźniki zostały podzielone na dwie grupy: nieuwzględniające i uwzględniające liczbę sesji. Podział ten dotyczył aktywności Radnych na sesjach, podczas których sprawowali swoją kadencję i miał na celu umożliwienie porównania Radnych, którzy wzięli udział w różnej ilości sesji. Jeżeli wskaźnik, np. wspomniany wcześniej „Poprawki do projektów uchwał – zgłoszone”, uwzględniał liczbę sesji, to wynik osiągnięty przez Radnego był dzielony przez liczbę sesji w trakcie jego kadencji. Posługując się danymi z poprzedniego przykładu załóżmy, że Radna Kowalska złożyła 10 poprawek do projektów uchwał na 10 sesjach, Radna Nowak 8 poprawek na 6 sesjach, a Radny Wiśniewski 4 poprawki na 10 sesjach. Bez uwzględnienia liczby sesji, to Radna Kowalska uzyskałaby najlepszy wynik i otrzymałaby we wskaźniku  „Poprawki do projektów uchwał – zgłoszone” 1 pkt., Radna Nowak 0,8 pkt., a Radny Wiśniewski 0,4 pkt. Jednak po przeliczeniu:

Radna Kowalska – 10 poprawek na 10 sesjach – wynik 1,0

Radna Nowak – 8 poprawek na 6 sesjach – wynik 1,3

Radny Wiśniewski – 4 poprawki na 10 sesjach – wynik 0,4

Radna Nowak uzyskuje najlepszy wynik i otrzymuje w tym wskaźniku 1 pkt. Wynik Radnej Kowalskiej stanowi ok. 77% (=100/1,3) wyniku Radnej Nowak, więc otrzymuje ona 0,76 pkt. Z kolei wynik Radnego Wiśniewskiego stanowi jedynie 31% wyniku Radnej Nowak, a więc otrzymuje on 0,31 pkt.

Niewielką grupę stanowiły wskaźniki szczegółowe o systemie 0-1 - najczęściej tożsame z odpowiedzią tak/nie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na dany wskaźnik, Radny/a otrzymywał/a 1 pkt.

W ten sposób poszczególne wskaźniki były sumowanie z uwzględnieniem wag w ramach danej grupy, a następnie kategorie przeliczane przez wagi wskazane przez krakowskich mieszkańców, aby otrzymać końcowy wynik.

Niektóre ze wskaźników, oprócz posiadania własnej wagi i ujęcia w kategorii, pełniły dodatkową rolę korekcyjną w stosunku do innego wskaźnika. Miały one charakter multiplikacyjny, wyróżniając najlepszych Radnych lub promując ich dobrą aktywność. Jednym z najważniejszych wskaźników korekcyjnych była niezależność polityczna – brak przynależności do klubu lub niekandydowanie z listy partyjnej. Niezależność polityczna dokonywała pozytywnej korekty wyniku wyborczego uzyskanego przez danego Radnego. Niezależność wpływała pozytywnie również na wynik skuteczności politycznej i liczbę zrealizowanych obietnic wyborczych w przypadku Radnych Miejskich.

Wynik kategorii Kompetentny Kontroler był poddawany korekcji, jeśli Radny Dzielnicy lub Radny Miejski odpowiedział na wiadomość elektroniczną wysłaną w ramach projektu.

W przypadku Radnych Dzielnicy, jeżeli nastąpiło opisane wcześniej połączenie niektórych kategorii ze względu na niewielką ilości odpowiedzi wśród ankietowanych mieszkańców Krakowa, jedynie trzej Radni z najlepszymi wynikami we wskaźnikach „Uczciwość – wyniki ankiety” oraz „Społecznikostwo – wyniki ankiet” dostawali punkty za te wskaźniki szczegółowe w ramach każdej z kategorii, do których należą te wskaźniki.

 

GRUPA WSKAŹNIKÓW

WAGA – RADNI DZIELNICOWY

WAGA – RADNI MIASTA

DOBRY WIZERUNEK/ UCZCIWY CZŁOWIEK

20,93

17,09

SPOŁECZNIK

19,65

19,65

INICJATOR, INNOWATOR, REFORMATOR

14,75

14,75

DOBRY MENEDŻER

10,60

10,60

SKUTECZNY POLITYK

6,67

6,67

DOSTĘPNY

6,53

6,53

KOMPETENTNY (po zmianie KOMPETENTNY KONTROLER)

8,43

8,43

OBOWIĄZKOWY

4,06

4,06

NIEZALEŻNOŚĆ

3,84

3,84

ZDOLNY DO WSPÓŁPRACY

3,66

3,66

LIDER SPOŁECZNY

włączony do Społecznika

włączony do Społecznika

SKUTECZNY KONTROLER

połączony z Kompetentnym

połączony z Kompetentnym

KORZYSTNY WIZERUNEK

połączony z Uczciwym w przypadku Radnych Dzielnicowych

2,47

ROZPOZNAWALNY

połączony z Uczciwym w przypadku Radnych Dzielnicowych

1,37

CZŁOWIEK SUKCESU

0,88

0,88

SKUTECZNY FUNDRAISER

włączony do Dobrego Menedżera

włączony do Dobrego Menedżera

 

 

 

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg