Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

O projekcie

Ranking Krakowskich Samorządów (RKS) to inicjatywa niemająca dotąd swoich odpowiedników w skali województwa. Zakłada opracowanie matrycy, za pomocą której możliwa będzie analiza i ocena aktywności władz miejskich Krakowa oraz zaprezentowanie pozyskanych wyników w postaci przejrzystego rankingu. Wspomnianej ocenie podlegać będą takie elementy jak aktywność, skuteczność i jakość działań podjętych   w ramach pełnionej funkcji przez przedstawicieli władz samorządowych: radnych, prezydenta i jego zastępców.

Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy to opracowanie matrycy, według której możliwy będzie pomiar i stworzenie rankingu. Dobranie odpowiednich wskaźników, ich ustandaryzowanie i przełożenie na wartości mierzalne okaże się tu kluczowe. Drugi etap to pilotażowe badanie aktywności samorządowców z wy-korzystaniem opracowanego modelu badawczego. Zastosowanie metod badawczych właściwych dla nauk społecznych (ekonomii, socjologii, nauk politycznych) stanowi gwarancję rzetelności i obiektywności. Ostatni etap to opracowanie rankingu, sformułowanie wniosków i podsumowanie projektu.

Naszą intencją było połączenie eksperckiej wiedzy i społecznych intuicji wobec jakości demokracji i funkcjo-nowania samorządowych władz publicznych. Chcąc sporostać temu wyzwaniu, nasze przedsięwzięcie opierać się będzie na szerokich konsultacjach społecznych na każdym etapie realizacji działań projektowych; udział osób i instytucji, którym sprawy lokalne nie są obojętne, jest jednym z najistotniejszych punktów naszego projektu. Zakładamy współpracę z różnymi środowiskami, w tym z mieszkańcami Krakowa, przedstawicielami mediów i opinii publicznej, krakowskimi samorządowcami oraz przedstawicielami środowiska naukowego.

Wysunięte wnioski zostaną zaprezentowane pod postacią zestawienia rankingowego. Wynik punktowy zostanie ustalony w oparciu o specjalnie opracowany algorytm matematyczny, uwzględniający wszystkie wyróżnione wskaźniki. Co więcej, dbając o standardy transparentności całego procesu, poszczególne etapy działań będą na bieżąco prezentowane na stronie internetowej projektu. Drukowana wersja rankingu w ilo-ści 100 egzemplarzy zostanie kolportowana m.in. do Rady Miasta Krakowa, rad dzielnic, krakowskich NGOs oraz innych podmiotów zainteresowanych opisywaną problematyką.

Dla wielu spośród biorących udział w projekcie będzie to pierwszy kontakt z tego typu działaniem strażniczym oraz krok w stronę świadomego korzystania z praw obywatelskich: monitorowania przebiegu procesów mających bezpośredni wpływ na życie mieszkańców miasta, egzekwowania jawności podejmowanych działań oraz zachęty do zadawania pytań i do oczekiwań kompetencji naszych przedstawicieli. Taka społeczna funkcja kontrolna stanowi ważny filar demokracji: wpływa na przejrzystość życia publicznego oraz na jego jakość.

 

_____

 

RKS to:

- wzrost partycypacji obywateli, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i osób, zawodowo lub naukowo zajmujących się zagadnieniem samorządności w procesy monitoringu i kontroli władz publicznych

- stworzenie forum wymiany poglądów, wiedzy, doświadczeń oraz obserwacji na temat funkcjonowania samorządowych władz publicznych.

 

Gorąco zachęcamy do współpracy przy projekcie Ranking Krakowskich Samorządowców!

 

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg