Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Samorządowcy badania i konsultacje

RANKING KRAKOWSKICH SAMORZĄDOWCÓW – ETAP II

Drugi etap realizacji projektu stanowiło opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badania pracy samorządowców.  Krakowski pilotaż Rankingu to wielowymiarowe badania zrealizowane w oparciu o pięć źródeł informacji.

Pierwszym kanałem zbierania informacji na temat samorządowców było badanie społeczne przeprowadzone wśród mieszkańców Miasta Krakowa. W krótkiej ankiecie – realizowanej zarówno online jak i w drodze wywiadu kwestionariuszowego, zebraliśmy ponad 750 opinii na temat radnych miejskich, członków rad dzielnic oraz prezydenta Miasta Krakowa.  W ankiecie dla mieszkańców pytano o postrzeganie samorządowców w kategoriach rozpoznawalności, uczciwości, społecznikostwa oraz dobrego wizerunku. Ankieta została poszerzona o pytania na temat identyfikowanych problemów w mieście i dzielnicy, rozumianej jako najbliższe otoczenie badanego.

Zagadnieniem, które pojawiło się przy okazji badania opinii mieszkańców było pytanie: jak szeroka jest grupa obywateli faktycznie zainteresowanych sprawami publicznymi? Czy dużej części mieszkańców zależy na faktycznym włączeniu się w kształtowanie swojego otoczenia, czy może przeważają postawy „klienckie”. Obserwujemy, że zainteresowanie jakąkolwiek, choćby pobieżną oceną pracy samorządu wykazuje mniej niż połowa obywateli (często spotyka się opinie takie jak: „nic nie wiem o pracy samorządu, nie znam żadnego z nazwisk samorządowców, nie jestem w stanie ich ocenić”). Spośród osób, które zdecydowały się na tego typu ocenę, jedynie ok. 30% było w stanie uzasadnić merytorycznie swoje wskazania, ocenić program wyborczy samorządowców i wykazać się choćby minimalną znajomością tematu. Wynika z tego, że w chwili obecnej zainteresowanie tematem i predyspozycje do podejmowania decyzji w sprawach związanych z samorządem posiada ok. 15% mieszkańców miasta.

 

Drugie źródło informacji to badanie przeprowadzone wśród samych samorządowców. W wyniku operacjonalizacji wskaźników matrycy zidentyfikowano pakiet informacji, o których przekazanie zwróciliśmuy się do badanych. Były to m.in. opinie na temat problemów miasta – wskaźnik kompetencji i empatii społecznej; pytanie o poziom satysfakcji zawodowej – miernik dla kategorii „człowiek sukcesu”, czy pytanie o stopień realizacji programu wyborczego – wskaźnik skuteczności politycznej oraz uczciwości wobec wyborców. Ankieta skierowana do radnych zawierała również szereg pytań krzyżowych – m. in. pytanie o ocenę współpracy z innymi samorządowcami, prezydentem itd.

Trzecie źródło to analiza własna tekstów urzędowych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Analiza obejmowała – protokoły z posiedzeń rad dzielnic, protokoły z posiedzeń Rady Miasta Krakowa, wykaz głosowań podczas sesji Rady Miasta Krakowa, teksty uchwał rad dzielnic oraz Rady Miasta Krakowa, dokumenty interpelacji radnych Miasta Krakowa. Ponadto dokonano analizy profili samorządowców dostępnych na ww. stronach. Dane dostępne w protokołach zostały przeanalizowane, zliczone, uporządkowane i dopasowane do wskaźników matrycy. Informacje podlegające analizie i weryfikacji z punktu widzenia matrycy to m. in. obecność na posiedzeniach, udział w dyskusji, aktywność radnego w formułowaniu własnych postulatów i realizacji swoich inicjatyw, udział i zaangażowanie w prace komisji itp.

Czwarty element to zebranie opinii od osób które zajmują się polityką miejską i sprawami miasta, bądź też na co dzień współpracują z samorządowcami. W tym celu zostało zorganizowane badania focusowe, a jego uczestnicy zostali poproszeni  o wypełnienie ankiet.

Ostatnie źródło informacji stanowiła „własna inicjatywa”. Badanie dostępności radnych poprzez e-mail polegało na wysłaniu do nich pytania dotyczącego spraw bieżących. Wiadomości zwrotne pochodzące od radnych, o ile takie nadeszły, zostały ocenione pod kątem szybkości odpowiedzi oraz jej poziomu merytorycznego. 

Badanie wśród mieszkańców Krakowa

25 maja, dzień wyborów i referendum był też ważny dla Rankingu Krakowskich Samorządowców. W ten dzień rozpoczęliśmy trzeci etap projektu czyli ankietowanie mieszkańców Krakowa.

Ankietowanie obejmowało każdą dzielnicę a ilość ankiet jest proporcjonalna do liczby ludności w każdej dzielnicy.

W pierwszej części ankiety pytaliśmy się krakowiaków o to jakie według nich są problemy miasta oraz dzielnicy. Następnie przedstawiając listę radnych...

czytaj więcej »

Badanie wśród samorządowców

W ramach tego badania w czerwcu byliśmy obecni na sesjach w każdej z osiemnastu dzielnic Krakowa przedstawiając radnym założenia Rankingu Krakowskich Samorządowców.

Radni przejawiali zainteresowanie samym przedsięwzięciem. Poprzez swoje pytania dali kilka wskazówek dotyczących realizacji rankingu, a co najważniejsze można było zauważyć zarys do powstania płaszczyzny dialogu pomiędzy mieszkańcami a radnymi. Niektórzy z nich byli bardzo zainteresowani...

czytaj więcej »

Analiza dokumentów

Korzystając ze wszelkiej dostępnej dokumentacji zawartej w Biurze Informacji Publicznej, stenogramach posiedzeń rad dzielnic i miasta, stronach internetowych, serwisów społecznościowych. Najważniejszą pracą było wyodrębnienie takich informacji które następnie można przełożyć na siatkę wskaźników i system oceny.

Biuro Informacji Publicznej w przypadku radnych miasta daje możliwość uzyskania szczegółowych informacji o każdym radnym w tym spis...

czytaj więcej »

Wyniki badań i raporty z konsultacji

Wyniki badań i raporty z konsultacji powinny zostać ukończone w wakacje i jest to już tylko o krok od sporządzenia kompletne Rankingu Krakowskich Samorządowców. Poszczególnymi wynikami badań oraz raportami zamierzamy się podzielić z samorządowcami by mogli zobaczyć oczekiwania i zdanie swoich wyborców, mieszkańcami Krakowa dla lepszego poznania pracy i działań radnych oraz z wszystkimi zainteresowanymi.

czytaj więcej »

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe posiadają ogromny potencjał wprowadzania pozytywnych zmian zarówno w na miejscowość jak i lokalną społeczność w której działają. Jeśli tylko władze samorządowe potrafią wykorzystać tkwiącą w nich energię skutkuje to bardzo dużą liczbą lokalnych inicjatyw angażującą mieszkańców  w ciekawe inicjatywy. Zmieniają one nie tylko wizerunek ale często i sam kształt miasta. Dlatego też bardzo ważne jest wsłuchanie się w głos trzeciego sektora i...

czytaj więcej »

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg