Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 17/01/2014

Podczas trwającego niespełna trzy godziny spotkania poruszono jedną z kluczowych dla miasta i dzielnic spraw: kwestię bezpieczeństwa.

W dziewięcioosobowej grupie zastanawiano się jakie działania są najskuteczniejsze i najpotrzebniejsze w planowaniu i prowadzeniu polityki bezpieczeństwa.

W pierwszej kolejności szczegółowo omówiono kwestie związane z realizacją samego projektu, przyjętych założeń oraz metody realizacji Rankingu Krakowskich Samorządowców. Podobnie jak to miało miejsce podczas każdego z wcześniejszych spotkań, słuchacze i dyskutanci podkreślali trudności związane z ocenieniem w ramach jednego rankingu członków rad dzielnic, radnych miejskich i prezydenta miasta Krakowa. 

W drugiej części spotkania skupiono się na kwestiach związanych z polityką bezpieczeństwa realizowaną zarówno na poziomie dzielnic, jak i na poziomie miasta Krakowa. Spośród nich, najważniejsze problemy to:

·         Działania prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży;

·         Współpraca radnych dzielnicowych i służb porządkowych w ramach prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa z mieszkańcami;

·         Współpraca radnych dzielnicowych ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Zdecydowanie najwięcej sugestii pod adresem skutecznie prowadzonych działań w zakresie polityki bezpieczeństwa dotyczyło kwestii polityki prewencyjnej i współpracy z młodzieżą. Podkreślano konieczność i celowość działań zapobiegawczych i edukacyjnych skierowanych do najmłodszych mieszkańców dzielnic.

Podczas spotkania została dość szeroko poruszona kwestia współpracy ze służbami interwencyjnymi w kwestiach obsadzania patroli, monitorowania dzielnicy czy podejmowanych interwencji. Kwestie te poruszane były szczególnie z perspektywy problemów jakich dostarczają młodociani chuligani.

Trzeci element rozmowy, będący w bezpośrednim związku z dwoma wskazanymi powyżej, to kwestie wydatkowania środków w ramach budżetów to konieczność i celowość determinowania takich inwestycji, które skuecznie przełożą się na realną i skutecznie prowadzoną politykę bezpieczeństwa. W tym miejscu pojawiły się postulaty takie, jak: dofinansowanie osiedlowych klubów sportowych, dbanie o infrastrukturę sportową na nowohuckich osiedlach, animowanie zajęć z młodzieżą w czasie wolnym również poza klubami sportowymi. W tym wymiarze podkreślano także konieczność stworzenia warunków dla twórczego wzrastania, w tym jakości i wyglądu najbliższego otoczenia, terenów zielonych, otoczenia szkoły itd. Wzbudzić w młodych ludziach poczucie przynależności do wartościowej społeczności oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Przy realizacji podkreślano konieczność współpracy decydentów politycznych z partnerami społecznymi – domami kultury, klubami sportowymi, świetlicami, kościołem , szkołą itp.

Wskaźniki dla matrycy:

- potencjał samorządowców dla integrowania osób i instytucji środowiska lokalnego;

- podejmowanie inicjatywy na rzecz zwiększenia partycypacji mieszkańców w sprawach lokalnych;

- samorządowiec jako partner społeczny dla instytucji;

- współpraca za organizacjami pozarządowymi;

- kreatywność w przyjmowanych metodach realizacji swoich obowiązków;

- współpraca ze służbami porządkowymi;

- liczba skutecznie realizowanych programów prewencyjnych;

- potencjał do zdobywania dodatkowych środków na realizację strategicznych dla dzielnicy/miasta celów.   

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg