Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 18/01/2014

Kolejne z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych odbyło się w Dzielnicy XVIII, uczestniczyło w nim dziewięć osób.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia projektu „Ranking Krakowskich Samorządowców”, omówiono jego cele i zasady działania. 

Pierwsza część spotkania poświęcona była szczegółowemu omówieniu metody realizacji, przyjętych założeń oraz samej realizacji projektu „Ranking Krakowskich Samorządowców”. Podobnie jak podczas wcześniejszych spotkań konsultacyjnych, dyskutanci zauważyli trudności związane z ocenianiem w ramach jednego rankingu członków rad dzielnic, radnych miejskich i prezydenta miasta Kraków.

Następnie poruszono kwestię bezpieczeństwa, czyli jedną z najważniejszych dla miasta i dzielnic spraw. Uczestnicy zastanawiali się, jakie działania są najskuteczniejsze i najbardziej potrzebne w planowaniu i prowadzeniu polityki bezpieczeństwa zarówno na poziomie dzielnic, jak i w obrębie całego miasta. Omówione zostały możliwe działania prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz ewentualna współpraca radnych dzielnicowych, służb porządkowych i mieszkańców. Zdecydowanie najwięcej uwag dotyczyło konieczności prowadzenia polityki prewencyjnej i współpracy z młodzieżą. Podkreślano konieczność i celowość działań nakierowanych na najmłodszych mieszkańców dzielnic. Szeroko omówiona została też kooperacja ze służbami interwencyjnymi w zakresie obsadzania patroli, monitorowania dzielnicy czy podejmowania interwencji. Kwestie te poruszano głównie z perspektywy problemów z przestępczością wśród młodych ludzi.

Dyskusja objęła też kwestię wydatkowania środków w ramach budżetów w taki sposób, by inwestycje skutecznie przyczyniały się do wzrostu bezpieczeństwa lokalnego. Uczestnicy spotkania proponowali dofinansowanie osiedlowych klubów sportowych i infrastruktury sportowej, animowanie zajęć z młodzieżą w czasie wolnym. Podkreślano także konieczność podwyższenia warunków życia, w tym większą dbałość o otoczenie szkoły czy zwiększenie ilości terenów zielonych. Należy wzbudzić w młodych ludziach poczucie przynależenia do wartościowej społeczności oraz zachęcić ich do wzięcia odpowiedzialności za najbliższą okolicę.

Przy realizacji wymienionych założeń podkreślono konieczność współpracy decydentów politycznych z partnerami społecznymi: domami kultury, klubami sportowymi, świetlicami, Kościołem, szkołą itp.

Wskaźniki dla matrycy:

·         potencjał samorządowców względem integrowania osób i instytucji środowiska lokalnego,

·         podejmowanie inicjatywy na rzecz zwiększenia partycypacji mieszkańców w sprawach lokalnych,

·         samorządowiec jako partner społeczny dla instytucji,

·         współpraca z organizacjami pozarządowymi,

·         kreatywność w przyjmowanych metodach realizacji swoich obowiązków,

·         współpraca ze służbami porządkowymi,

·         liczba skutecznie zrealizowanych programów prewencyjnych,

·         potencjał do zdobywania dodatkowych środków na realizację strategicznych dla dzielnicy lub miasta celów.  

 

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg